O mnie

Bartłomiej Skrzyński

urodzony 12 lipca 1979 roku we Wrocławiu.

Dziennikarz, społecznik, wspierający działania kampanii społecznych łamiących negatywne i stereotypowe postrzeganie osób niepełnosprawnych. Od kilkunastu lat sam też porusza się na wózku inwalidzkim z powodu choroby – postępującego zaniku mięśni.

W 2003 roku wymyślił program i nazwę „W-skersi”. Ten spodobał się w Telewizji Polskiej i od października 2003, przez półtora roku był nadawany w programie I. Od marca 2008 roku magazyn wrócił na antenę TVP 1, z której ponownie został zdjęty po półtora roku. Stało się tak mimo pełnego poparcia przedstawicieli środowiska, a także jednogłośnej akceptacji działań Skrzyńskiego, wyrażonej w uchwale  Rady Programowej TVP, pod przewodnictwem Janiny Jankowskiej.
Za swój program Bartłomiej Skrzyński otrzymał m.in. w 2003 roku statuetkę od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za „szczególny wkład w promowanie idei równości szans osób niepełnosprawnych i propagowanie integracji w Europejskim Roku Osób Niepełnosprawnych. W 2008 roku, nazywany też „Skrzynią” dziennikarz, otrzymał za wymyślony przez siebie program i nazwę „W-skersi” Grand Prix w prestiżowym ogólnopolskim konkursie „Oczy otwarte” organizowanym przez warszawskie Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, pod patronatem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Na początku roku 2009 otrzymał także pamiątkowy puchar z Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego za "wieloletnią działalność na rzecz propagowania sportu żużlowego w mediach". Bartłomiej Skrzyński, jako zewnętrzny producent, wspólnie z przyjacielem produkował, realizował i prowadził program integracyjny „Bez barier”. Był on emitowany na antenie TVP Wrocław, a także na portalu internetowym www.bezbarier.tv. Magazyn i działania telewizyjne nie mają charakteru komercyjnego. Jako producenci i właściciele spółki cywilnej JB Media Plus, otrzymali w maju 2010 roku brązowy medal w konkursie Lodołamacze, w kategorii "Przedsiębiorca - Osoba Niepełnosprawna". Plebiscyt promuje pracodawców zatruniających osoby z niepełnosprawnością, jak i samych w-skersów, zakładających własną działalność.

Bartłomiej Skrzyński pomaga przy kampaniach społecznych m.in. we Wrocławskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych (był m.in. jego społecznym Rzecznikiem Prasowym), Dolnośląskim Forum Integracyjnym, a także wielu innych organizacjach. Najczęściej robiąc to społecznie. Tworzył też od podstaw, zostając potem jego redaktorem naczelnym - portal niemabarier.dolnyslask.pl w ramach pilotażowego programu „Nie ma barier. Dolny Śląsk”. Jest też współautorem różnego typu wydawnictw i insertów o łamaniu barier. Od wymyślonej przez „Skrzynię” nazwy programu „W-skersi” nadano imię wrocławskiemu krasnalowi, poruszającemu się na wózku inwalidzkim, który jest jednym z działań podejmowanych w ramach kampanii „Wrocław bez barier”. Skrzyński uczestniczył też m.in. w projektach „Poznajemy najstarszy Wrocław”, czy pilotażowym – pod auspicjami Ministerstwa Edukacji Narodowej” – „Szkoła równa dla wszystkich”.

Obecnie pełni funkcję Rzecznika Miasta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych.

W szkole średniej był m.in. prezesem Parlamentu Młodzieży Wrocławia, współtworząc Wolontariat Miejski na 46 Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, a także organizując kampanie „Przeciwko przemocy” i raportując stan szkolnictwa w stolicy Dolnego Śląska.

Publikował i publikuje m.in. we wrocławskich i ogólnopolskich dziennikach, tygodnikach i miesięcznikach m.in. w „Słowie Polskim”, „Gazecie Wyborczej”, „Taśmie w górę”, „Panoramie Dolnośląskiej”, „Integracji”, portalach internetowych. Od lat jego pasjami są: sport żużlowy o którym od kilkunastu lat pisze w „Tygodniku Żużlowym”, a także podróże, czym dzieli się z czytelnikami ogólnopolskiego pisma nie tylko dla niepełnosprawnych „Integracja”.

"Skrzynia" ma za sobą także wykłady na Uniwersytecie Wrocławskim m.in. o tym "jak pisać i mówić o osobach niepełnosprawnych". Jest absolwentem tej uczelni. Choć studia, obrona licencjata, zakończeniu studiuów magisterskich i obrona  pracy - zajęły mu 12 lat. Jak sam mówi życie żaka to bowiem piękny stan i należy go kultywować, a przykłady Kazika Staszewskiego, czy Muńka Staszczyka najlepiej o tym świadczą. Swoję pracę pt.: "Od biednej Zosi po latającego W-skersa, czyli osoby niepełnosprawne w mediach" obronił tydzień po 31szych urodzinach. Lubi mówić do mikrofonu i kontakt z ludźmi. Prowadził już różnego rodzaju imprezy, zarówno w klubie, jak i w plenerze. Jako nastolatek nagrał z Kumplem płytę, śpiewając i grając na gitarze. Dzisiaj jednak, z dużą dozą życzliwości dla innych, stwierdza, że wprawdzie może "demonstrować" swoje zdolności wokalne. Ale raczej przy ognisku, czy kominku.

Lubi ekstremalne przeżycia, za sobą ma już lot szybowcem i na paralotni, skok na bungee i nurkowanie. Wiele z tych rzeczy osiągnął dzięki, jak mówi, „szczęściu do dobrych ludzi na swojej drodze”. Ceni i szanuje rodziców, za stworzenie mu możliwości do wolności poglądów i decyzji, a nad życie kocha swoją o 11 lat młodszą siostrę Magdalenę. Ta, jak zawsze podkreśla „Skrzynia”, wielokrotnie udowodniła swoją dojrzałość i inteligencję.
Journalist, community worker, supporting action of public campaigns breaking negative and stereotyped perceiving persons with disabilities. For a dozen or so years alone he is also moving on a wheelchair from the account of sickness – of creeping palsy. In 2003 he invented the program and the name „ W-skersi ”. The one appealed on television Polish and from October 2003, through one and a half years was sent in the program and. since March of 2008 the magazine was returned to the TVP aerial 1, where is being transmitted up till today (into every Thursday).
For his program Bartłomiej Skrzyński received the statuette among others in 2003 up to the State Fund of Rehabilitation of persons with disabilities too „ special contribution to promoting the idea of the equality of opportunity of persons with disabilities and propagating integration in the European Year of persons with disabilities. In 2008, named also „ with Box ” journalist, received for the program invented by oneself and the name „ W-skersi ” first prize in the prestigious all-Polish competition „ opened Eyes ” organised by Warsaw Associations of Friends of Integration, under the patronage of affiliating Polish Journalists. On the beginning of a year 2009 obtained also a commemorative cup from the management Board of the District Polish Motor Association too "long-term activity for propagating speedway sport in the media".
Bartłomiej Skrzyński is helping with public campaigns among others at the Wrocław province assembly of persons with disabilities (being his social press spokesman among others), created from bases, staying then with his editor-in-chief - niemabarier.dolnyslask.pl portal as part of the program „ there are no barriers. Lower Silesia ”. He is also a co-author of publishing companies of different type and insertów about breaking barriers. From invented through „ Box ” names of the program „ W-skersi ” they named the Wrocław dwarf, moving on a wheelchair which is one of action taken as part of the campaign „ Wrocław without barriers ”. Skrzyński also among others participated in plans „ we are getting to know oldest Wrocław ”, whether pilot – under auspices of the Ministry of National Education ” – „ the School is leveling for everyone ”.
The "Box" has also lectures behind it at university Wrocław among others about it "how to write and to talk about persons with disabilities". He is a graduate of this college. At least after the defence of the title of the graduate with a bachelor’s degree and the end studiuów master’s still stays at the stage of writing a master’s thesis. How alone he is saying the life of the schoolboy it because beautiful state and one should cultivate it, and examples best about it are providing Kazik Staszewski, or Muniek Staszczyka. He likes to talk into a microphone and contact with people. He already ran parties of different kind, both in the club, and in the open air. As the teenager he recorded an album with the Pal, singing and playing the guitar. Today however, with the large dose of the kindliness for other, states that admittedly he can "to demonstrate" one’s vocal abilities. But rather by the bonfire, or the fireplace.
He likes extreme experiences, a flight with glider already has behind it and on the paraglider, jump to the bungee and diving. A lot from these things he achieved the thanks, how he is saying, „ for happiness to good persons on one’s road ”. He values and he respects parents, for creating the possibility for him to the freedom of views and of the decision, and loves more than life itself one’s for 11 years younger sister Magdalena. The one, as ever is underlining „ Box ”, repeatedly proved her maturity and the intelligence.